Montessoripedagogiken

Vi arbetar för att ge eleverna självförtroende, trygghet, harmoni, socialt ansvar, respekt och all den kunskap de behöver för att gå vidare i sin utbildning. Montessorifilosofin skall genomsyra all undervisning:

“Hjälp mig att tänka själv”

 • Lära att lära – vad har jag lärt mig, hur lärde jag mig, hur kan jag lära ännu mer?
 • Nya kompetenser – det här kan jag, detta behöver jag lära mig!
 • Aktivt deltagande – jag gör, undersöker och skapar!
 • Ansvar för arbetsprocessen och resultatet – jag planerar, utvärderar och äger mitt eget lärande!
 • Lagarbete och social kompetens – jag tränar mig i samarbete och respekt för att vi är olika!
 • Kreativitet – vi utforskar och utvecklar nya idéer och sätt att tänka.

Maria Montessori upptäckte och kunde genom sin forskning påvisa det som vi idag ser som vardagskunskap, nämligen att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker. Genom observationer kunde hon se ett tydligt mönster i hur barnens intressen varierar med ålder och mognad. Hon kunde konstatera att alla barn går igenom samtliga stadier, men beroende på individ kan tiden för hur länge ett barn är kvar i ett utvecklingsstadium variera.
Hon fann att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Och hon insåg därför det värdefulla i att ta tillvara intresseperioderna, som hon kallade “känsliga” eller “sensitiva” perioder.

Vårt pedagogiska arbete från tre huvudteser

 • Människans utveckling ingår en serie av utvecklingsstadier.
 • En komplett utveckling av människan är möjlig på grund av drivkrafter till speciella allmängiltiga aktiviteter i relation till omgivningen.
 • Interaktionen med omgivningen är som bäst, vad gäller individuell utveckling, när den är självvald och utifrån eget intresse.

Vårt arbete utgår från Maria Montessoris teorier om utvecklings-stadier och sensitiva perioder. Vi tror på att lärande, som knyter an till ett barns eget utvecklingsstadium får ett bättre resultat och går lättare. Vi menar att det bästa sättet att ta tillvara på barnets spontana lust för arbete är genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap. Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt är två av de viktigaste förutsättningarna.

Maria Montessori och miljön

En av hörnstenarna i Montessoris tankar om barnen och deras utveckling handlar om lärandemiljön. För ett bästa lärande är det viktigt att vi skapar förutsättningar genom att tillhandahålla en miljö som stimulerar och ger barnen många erfarenheter. I en sådan ”förberedd miljö” ansåg Maria Montessori att barnen spontant blev stimulerade och aktiva.

Montessoriskolan Casa och miljön

Vi strävar efter att bygga upp en miljö som hjälper, tillåter och erbjuder barnet att:

 • Arbeta koncentrerat med händerna och hjärnan.
 • Upptäcka, experimentera och samverka och frigöra sin drivkraft.
 • Tillfredsställa de sociala, intellektuella, moraliska, fysiska, språkliga, emotionella, estetiska och sensoriska behoven.

Barnens miljö består av ett klassrum inne och ett ute. Klassrummet “ute” ska vara ett komplement i form av tex. odlingar, studier och observationer av vad som sker i naturen. Det ska också erbjuda möjligheter till grovmotorisk rörelse. Ju äldre barnet blir desto längre från skolan sträcker sig det “förlängda klassrummet” genom att vi kan göra studiebesök, besöka offentliga lokaler som t ex bibliotek mm. Numera är internet en av lärmiljöerna som finns till hand för elevernas lärande.

Sammanhängande arbetspass

Dagen delas inte in i lektioner och raster utan består av långa sammanhängande arbetspass, 3 timmar, med avbrott endast för lunch. Det har vi funnit vara en förutsättning för att uppnå vår målsättning och kunna arbeta efter våra pedagogiska grundidéer.

Vi försöker organiserar lärandet och lärandemiljön så att den skall utgå från varje barns drivkraft och behov. Lärarens roll är att med engagemang och respekt kunna ”se” varje individ med dess specifika personlighet och utifrån detta ge presentationer, initiera, handleda och övervaka barnets arbete. Läraren ska också observera, reflektera samt utvärdera och värdera hur eleven arbetat och vilka kunskaper och resultat denne fått. Läraren ska förbereda miljön och upprätthålla de få regler som finns för ordning samt dokumentera barnets arbete.

Drivs med WordPress | Tema: HoneyBee av SpiceThemes