Kvalitetsarbete

För oss på Casa är det viktigt att vi hela tiden har fokus på varje barns unika förutsättningar och drivkrafter för lärande och utveckling. Hur vet vi vad varje elev befinner sig kunskapsmässigt och socialt? Vad innebär kvalitet för dessa begrepp och går det att mäta?

Skolverkets definition
Ett sätt att redovisa en skolas kvalitet är att använda Skolverkets definition av kvalitet i skola och utbildning. Skolan, fritidshemmet, förskolan eller utbildningen ska:

  • Arbeta för att nå upp till och uppfylla nationella mål
  • Motsvara nationella krav och riktlinjer
  • Uppfylla andra mål, krav och riktlinjer (t.ex. kommunal skolplan och förskoleplan, lokal arbetsplan och andra lokala planer)
  • Arbeta för förnyelse och ständiga förbättringar utifrån de förutsättningar som finns

Casa och de nationella målen och kraven

De allra flesta av våra elever som lämnar grundskolan uppfyller de nationella målen i form av uppnåendemålen. Alla elever har under ett antal år haft fullständig behörighet till gymnasieskolan. Våra elever klarar även målen för åk 6, vilket är bra men det viktigaste för vår del är vilka kunskaper eleverna har då de lämnar oss i 9:an. Vi vet att elever lär på olika sätt och utvecklas olika snabbt mm. En del elever knäcker tex läskoden när de är 6 år, andra när de är 10 eller kanske 13 år. Vi tränar och peppar våra elever att det inte finns några övre gränser för vad de kan lära och prestera.

Kvalitet i våra processer
Vi vet att hög trivsel, goda relationer, möjligheter till inflytande och delaktighet är en grund för goda skolprestationer. Vår pedagogik och personalens höga kompetens och den lilla skolan där alla blir sedda möjliggör detta.

Våra undersökningar visar år för år att över 90% av våra elever trivs bra eller mycket bra med vår skola.
Vilket kan ses som ett gott resultat. Men givetvis ska vi sträva efter att alla elever ska trivas bra på skolan.

Enkätfrågor ger tendenser och svaren kan ses relativt och vi kommer att ställa samma frågor varje år för att kunna jämföra förändringar mellan åren. Det är inte bara elever som deltar i nöjdhetsundersökningar utan vi ställer också frågor till föräldrar och all personal som en grund får kommande års förbättringsarbete. Svaren och resultaten är en utgångspunkt i de ständigt pågående samtal som vi skolledare har med våra personal och personalen i sin tur med sina elever.

Drivs med WordPress | Tema: HoneyBee av SpiceThemes