Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 trädde den EU-gemensamma Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, och ersatte därmed den tidigare svenska personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Nedan kan du läsa mer om vad Montessoriskolan gör för att skydda din integritet och vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsbehandling i Montessoriskolan Casa

För att säkerställa att ditt barn får utbildning och omsorg av hög kvalitet behöver vi som ansvarar för verksamheten på Montessoriskolan Casa hantera ditt barns personuppgifter och uppgifter om dig som vårdnadshavare, exempelvis ditt barns namn, adress, och personnummer samt ditt namn, ditt personnummer, adress och andra kontaktuppgifter. Personuppgifter behandlas om sökanden till plats på vår förskola/skola, inskrivna barn/elever samt deras föräldrar/vårdnadshavare som är nödvändiga för vår pedagogiska och administrativa verksamhet. Uppgifterna behövs bl.a. för kö-administration och antagning, tillhandhållande av barnomsorg (förskola/fritids), elevdokumentation, betygsregistrering, frånvaroregistrering, i arbetet med elevhälsan, för efterlevande av dataskyddsförordningens säkerhetskrav, att hantera kommunikation, handläggning av ärenden, samt för avrapportering av barn/elevunderlag till de inskrivna barnens hemkommuner för erhållande av kommunbidrag (skolpeng).

För att få behandla personuppgifter krävs att den som är personuppgiftsansvarig har laglig grund att behandla uppgifterna och vi behandlar endast uppgifter om ditt barn i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra vårt uppdrag och för att uppfylla din rätt till information om den behandling vi gör.

Personuppgiftsansvarig

Montessoriskolan Casa drivs av Stiftelsen Casa dei Bambini, som är skolans huvudman. Stiftelsestyrelsen för Casa dei Bambini är den som är ansvarig och bestämmer ändamålen och medlen för all personuppgiftsbehandling inom Montessoriskolan Casas verksamhet. Om du har några frågor eller önskar ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter kontakta skolans rektor och förskolechef, Anders Edwall.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Att tillhandahålla, anordna och bedriva utbildning är en uppgift av allmänt intresse och normalt är det också nödvändigt att behandla personuppgifter för att kunna följa skollagens bestämmelser. Därmed är det ofta tillåtet att utan samtycke behandla personuppgifter i utbildningsverksamheten.

I följande fall –vid publicering av foto eller dyl på webben och vid registrering av barn/elev i en app eller annat socialt media – krävs dock först samtycke från den vars personuppgifter behandlas/dennes vårdnadshavare om det handlar om ett barn under 15 år. På Montessoriskolan Casa har vi valt att inhämta samtycke från vårdnadshavare oavsett åldern på barnet. Dessa samtycken inhämtas framförallt i samband med att barnet skrivs in på vår förskola/skola och därefter bara om nya behov skulle uppstå. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du gett. Observera att samtycken som getts under den tidigare lagstiftningen (PUL) fortsätter att gälla under Dataskyddsförordningen.

Vilka som kan komma att få tillgång till personuppgifterna

Inom Montessoriskolan Casa har vi som regel att uppgifter om förskolebarn/elever endast delas med de som behöver uppgiften. Exempelvis behöver en uppgift om en ett barns matallergi nå kökspersonalen och den personal som arbetar med barnet (lärare, assistent, fritidspersonal), men inte all personal. Medarbetare ska endast ha tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna uträtta de uppgifter som ingår i deras arbete/befattning på skolan. Montessoriskolan Casas utgångspunkt är också att inte lämna ut dina/ditt barns personuppgifter till tredje part. I vissa situationer kommer det dock vara nödvändigt, bl.a. kan de komma att lämnas ut vid redovisning till SCB, skolverket och till kommunen för att kunna driva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster till dig.

Lagringstid

Montessoriskolan Casa kommer att spara/ behandla dina och ditt barns personuppgifter så länge behandlingen är nödvändig för att uppfylla ändamålen med behandlingen.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi håller denna integritetspolicy ständigt uppdaterad och uppdateringar i integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på denna undersida av vår hemsida www.casagbg.se . På motsvarande sätt gör skolan även löpande nödvändiga förändringar i sina rutiner och hantering av personuppgifter för att uppfylla kraven i GDPR.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur ditt barns och dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter rättade. Rättelse ska ske utan onödigt dröjsmål. Du har också rätt att begära att få komplettera ofullständiga uppgifter om ditt barn/dig. Du har även under vissa omständigheter rätt att begära att få ditt barns/dina personuppgifter raderade – den rätten gäller dock inte om Montessoriskolan Casa kan visa på vissa särskilt tungt vägande skäl emot radering.

Skulle du uppleva att Montessoriskolan Casa inte behandlar dina eller ditt barns personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att såväl våra inskrivna barn som deras vårdnadshavare kan känna sig trygga hos oss på Montessoriskolan Casa.

Klagomål

Vi strävar alltid efter att behandla dina och ditt barns personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du har frågor eller synpunkter gällande vår behandling av dina personuppgifter vänligen fyll i vår synpunkter- och klagomålsblankett och skicka in den till oss – för att komma till blanketten, gå till Om oss på vår hemsida och klicka på Klagomålshantering i vänsterlisten. Anser du att vi behandlar dina eller ditt barns personuppgifter i strid med gällande lagstiftning kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Läs mer om hur du lämnar klagomål till Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Drivs med WordPress | Tema: HoneyBee av SpiceThemes