Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsplan 23-24

Vi på Montessoriskolan Casa har sedan 2008 följt Olweusprogrammets grunder för att systematiskt arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande mot mobbning och kränkande behandling.

Huvudmålet för Olweusprogrammet är att förebygga, reducera och åtgärda existerande mobbningsproblem bland elever i och utanför skolan (egentligen att förbättra elevrelationerna i skolan).
Syftet är en omstrukturering av elevens sociala miljö för att belöningar och möjligheter för mobbningsbeteenden minskar samt att bygga en trygg miljö i skolan.

Fyra huvudprinciper
Vuxna i skolan ska:

 1. Visa värme och positivt intresse och involvera sig i elevens liv
 2. Sätta klara gränser mot oacceptabelt beteende;
 3. Konsekvent användande av icke fysiska, icke hotande negativa konsekvenser när regler bryts och
 4. Fungera som auktoriteter och positiva förebilder (aukorativt ledarskap).

Nämnda huvudprinciper är översatta till specifika arbetssätt i skolan på skolnivå, grupp/klassnivå och individnivå.

När en skola startar med implementeringen av Olweusprogrammet så genomförs först åtgärderna på skolnivå (termin 1), sedan åtgärderna på klassnivå ( termin 2) och sedan åtgärder på individnivå (termin 2,3) .Oftast används termin tre till fördjupning och översyn av att de tidigare åtgärderna finns på plats, allt beroende på hur den enskilda skolans förhållanden.

Översikt av programmet som vi genomfört

Åtgärder på skolnivå

 • Enkätundersökning
 • Studiedag om mobbning
 • Förbättrat rastsystem
 • Studie och handledningsgrupper

Åtgärder på klassnivå

 • Klassregler mot mobbning
 • Regelbundna Olweus klass/grupp möten

Åtgärder på individnivå

 • Allvarliga samtal med mobbare och mobboffer
 • Samtal med berörda föräldrar
 • Användande av individuella åtgärdsplaner/program

Nyckelpersoner

Det är nyckelpersonerna som leder och samordnar likabehandlingsarbetet på skolan. Vi planerar och leder gruppsamtal samt möten med personalen. Vi finns till för att handleda och stötta personalen i detta viktiga arbete.

Philip SalénJenny PavelJohan AxelssonHelena Söderberg
Åsa LarssonAnna Pollak

Drivs med WordPress | Tema: HoneyBee av SpiceThemes